LogoMinisterior
LogoOEPM

Información

Información xeral sobre solicitude electrónica (solicitude-e) de patentes

A Oficina Española de Patentes e Marcas, dentro do seu compromiso coa mellora da calidade dos servizos que presta aos cidadáns, desenvolveu en colaboración coa Oficina Europea de Patentes e coa Oficina Internacional da OMPI o proxecto de presentación electrónica de solicitudes de patentes en español.

Solicitudes nacionais

As solicitudes de patente de invención e de modelo de utilidade reguladas na Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes, poden ser presentadas a través da Internet. De igual forma, poderanse presentar as solicitudes de entrada en fase nacional das solicitudes internacionais PCT que designasen a España.

Dentro de cada modalidade, patente ou modelo de utilidade, pódense presentar diversos tipos de solicitude, como: adicións a patentes españolas ou europeas, solicitudes divisionais, transformación de solicitude de patente europea, así como solicitudes de cambio de modalidade.

Por outra parte, nas solicitudes de patente, e sempre que se cumpran as condicións para o efecto, pódese marcar a opción de inclusión no Programa de Concesión Acelerada de Patentes (CAP).

O software é distribuído pola Oficina Europea de Patentes a través de EPO Online Filing. É gratuíto. A documentación que hai que achegar á solicitude é en formato PDF.

Finalmente, en canto ás sinaturas electrónicas, puxéronse a disposición dos solicitantes diferentes tipos, entre os que cómpre salientar a sinatura en facsímile e a sinatura electrónica avanzada. Para máis información ao respecto, ver o apartado de Requisitos técnicos.

Solicitudes internacionais PCT

Como consecuencia dos traballos desenvolvidos, a Gaceta do PCT núm. 03/2004 do 15 de xaneiro publicou a correspondente comunicación informando que a OEPM está preparada para a recepción de solicitudes internacionais PCT en formato electrónico. O devandito anuncio inclúe os parámetros técnicos necesarios que fan posible a presentación electrónica; cómpre salientar o interese da OEPM por ofrecer aos solicitantes distintas opcións en canto aos medios que poden ser utilizados. A continuación detállanse os aspectos máis relevantes incluídos na Gaceta.

Dende o 15 de xaneiro de 2004, pódense presentar solicitudes internacionais PCT en formato electrónico ou por medios electrónicos, de conformidade coa Regra 89bis do PCT e coa Parte 7 e o Anexo F das Instrucións Administrativas que conteñen, respectivamente, o marco legal e o estándar técnico necesarios.

As solicitudes poden ser presentadas electronicamente ben en liña a través da Internet, ou mediante a utilización de medios físicos como son, o disquete de 3.5 polgadas, CD-R ou DVD-R. Os equipos lóxicos (software) dispoñibles son dous, un distribuído pola Oficina Europea de Patentes a través de EPO Online Filing, E outro pola Oficina Internacional da OMPI, denominado PCT-SAFE. Ambos os dous son gratuítos. No tocante aos formatos dos documentos, os solicitantes poderán utilizar os seguintes: XML, PDF ou TIFF.

As listas de secuencias de aminoácidos ou nucleótidos deberán axustarse á norma WIPO Estándar ST.25. No caso de achegarse unha lista de secuencias, esta deberá introducirse no apartado Bioloxía > Lista de Secuencias, nun formato que permita executar unha busca (ST.25 ou ASCII Text). Deberá introducirse ademais no apartado Contido > Elementos de acompañamento elixindo a opción “Outros”, en formato PDF.

Finalmente, no tocante ás sinaturas electrónicas, puxéronse a disposición dos solicitantes diferentes tipos, entre os que cómpre salientar a sinatura en facsímile e a sinatura electrónica avanzada. Para máis información ao respecto, ver o apartado de Requisitos técnicos.

Solicitudes de patente europea

A OEPM é un organismo competente para recibir solicitudes de patente europea.

As solicitudes poden presentarse electronicamente pola Internet. O software é distribuído pola Oficina Europea de Patentes a través de EPO Online Filing. É gratuíto. No tocante aos formatos dos documentos, os solicitantes poderán utilizar os seguintes: XML o PDF; para as listas de secuencias de aminoácidos ou nucleótidos, deberase utilizar o formato WIPO Standard ST.25. Finalmente, no relativo ás sinaturas electrónicas, puxéronse a disposición dos solicitantes diferentes tipos, entre os que cómpre salientar a sinatura en facsímile e a sinatura electrónica avanzada. Para máis información ao respecto, ver o apartado de Requisitos técnicos.

Validacións de patentes europeas

O Real decreto 2424/1986, do 10 de outubro, de aplicación do Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, regula a presentación de traducións para obter a protección provisional ou definitiva en España. A tradución pode referirse ás reivindicacións da solicitude -e do texto dos debuxos, se é o caso- (protección provisional cando a solicitude foi publicada pola EPO), ou ao texto completo da patente europea, ben sexa na súa forma concedida, modificada tras un procedemento de oposición ou limitada como consecuencia dun procedemento de limitación (protección definitiva). Estas traducións de validación dunha patente europea en España non se deben confundir coas traducións previstas no procedemento de concesión regulado no Convenio, as cales se presentarán ante a Oficina Europea de Patentes, e polos medios que a devandita Oficina prevexa.

A Oficina Española de Patentes e Marcas pon a disposición dos solicitantes e titulares de patentes europeas unha plataforma segura para a presentación electrónica das traducións relativas á validación en España dunha solicitude ou unha patente europea. Ademais, a plataforma permite realizar outros trámites asociados ao procedemento de validación en España. Eses trámites son: contestación a suspensos, presentación de documentación ou correccións de forma voluntaria, solicitude de prórroga de prazos e solicitude de restablecemento de dereitos por non presentación da tradución.

Respecto ao procedemento electrónico

Por outra parte, no que ao procedemento electrónico en si mesmo se refire, a Oficina Española de Patentes e Marcas remitiralles aos solicitantes unha notificación de recibo que incluirá datos relativos ao solicitante, o título da invención, a data de recepción e o número da solicitude internacional, así como a identificación dos arquivos electrónicos recibidos relativos aos distintos documentos de que se compón a solicitude internacional: petitorio, descrición, reivindicacións, etc. Ademais, a OEPM na súa condición de Oficina Receptora realizará os esforzos necesarios para aceptar unha solicitude internacional en forma electrónica cando esta conteña determinados defectos, así como informar os solicitantes, por calquera medio, sobre a recepción da solicitude electrónica. No tocante ás formas de pagamento, poderanse utilizar os procedementos dispoñibles na OEPM. Finalmente, con obxecto de resolver aquelas dúbidas ou problemas técnicos que se puidesen presentar, a OEPM estableceu unha unidade de atención aos usuarios (ver apartado de asistencia técnica e información).

Cadro adxunto

No cadro adxunto relaciónanse os descontos e a data a partir da cal se poden presentar as distintas solicitudes:

Sistemas receptores da solicitude

A aplicación informática permite elixir a cal dos dous seguintes sistemas se envía a solicitude:

  • Modo produción: Presentación efectiva da solicitude e con pleno valor xurídico.
  • Modo demo: Sistema de demostración, que simula o procedemento completo de envío da solicitude pero sen valor xurídico, só para probas e aprendizaxe.

 

Os módulos dispoñibles en Online Filing son:

  • ES3101 (Solicitude de patente e modelo de utilidade).
  • ESTSUBS (Trámites posteriores de patente e modelo de utilidade)
  • EP1001 (Solicitude de concesión de patente europea).
  • ESEPVAL (Validación de patente europea).
  • PCT/RO/101 (Solicitude Internacional PCT).
  • PCT-DEMAND (Solicitude de Exame Preliminar Internacional).
  • PCT-SFD (Documentos PCT presentados con posterioridade).

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2021

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información